LỢI ÍCH

Bạn có thể tập các tư thế theo lợi ích. Sự phân loại này mang tính tương đối vì cơ thể, tâm trí mỗi người khác nhau nên sự cảm nhận tư thế có thể cũng khác nhau.